[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]

حکومت نرم و دکترین اقدام نامتقارن در جهاد نرم

حسن عباسی از زاویه نگاه علوم استراتژیک به ترسیم صحنه جنگ نرم و تبیین چیستی آن پرداخته و نسبت آنرا با تولید علم بومی بویژه در حوزه علوم انسانی مورد بحث قرار داده است.


درآمدی بر دکترینولوژی تحول جمهوری اسلامی در دهه‌ی چهارم

حسن عباسی از منظر علوم استراتژیک، و به‌ویژه دانش دکترینولوژی، ویژگی‌های دهه‌ی پیش رو (دهه پیشرفت و عدالت) و هم چنین ابعاد حرکت و تحول در جمهوری اسلامی در دهه‌ی آینده را مورد واکاوی و کنکاش قرار داده است.


برنامه‌ریزی ملی در دهه‌ی چهارم

یکی از اقدامات ساختاری دولت نهم، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و جایگزین نمودن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بود. برای تحلیل این اقدام و تبیین ابعاد موضوع برنامه‌ریزی در سطح ملی و نهادهای مربوطه، به سراغ حسن عباسی رفتیم. برنامه‌ریزی ملی، از مقولات علوم استراتژیک است و توقع یک تحلیل استراتژیک از یک اصلاح ساختاری در این حوزه، از سوی یک کارشناس دانش دکترینولوژی طبیعی است. مسأله این است: نظام برنامه‌ریزی استراتژیک کشور چه روندی را طی نموده و اکنون در چه شرایطی است، و افق آینده‌ی آن کجاست! برنامه‌ریزی ملی بستگی به محیط‌شناسی و موقعیت‌شناسی جامعه‌ای دارد که مقرر است برای آن برنامه‌ریزی شود. در حال حاضر که در آستانه‌ی دهه‌ی چهارم حیات جمهوری اسلامی هستیم، موقعیت استراتژیک کشور در برنامه‌ریزی ملی چیست؟


کلوژ دو فرانس The Collège de France

کالج فرانسه موسسه‌ای برای آموزش عالی (تحصیلات تکمیلی) و مکانی برای آن دسته تحقیقات مبنایی است که تلفیقی از آموخته‌ها و کوشش مضاعف است که توسط فرانسیس اوّل (پادشاه فرانسه از ۱۵۱۵ تا ۱۵۴۷) بنیان نهاده شد.

 پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اندیشکده یقین

 

 دعوت از استاد حسن عباسی