[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
  • ۱۳۸۹/۰۵/۰۵

    درآمدی بر طرح‌ریزی استراتژی ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران در افق 1414

    مجید صحراگرد، در این مطالعه، در صدد بومی سازی تصمیم‌سازی استراتژیک در حوزه‌ی انرژی، در میان متخصصان انرژی است، زیرا در واقع دیگر نمی‌توان منتظر متخصصان و اهل فن در علوم انسانی برای سیاست‌گذاری در حوزه‌ی انرژی بود و بایستی این تخصص در مطالعات میان رشته‌ای، در بین دانشمندان بخش‌های مختلف انرژی، بومی و نهادینه شود.

    []