[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
  • ۱۳۸۸/۰۸/۰۵

    ابعاد پروژه‌ DDR آمریکا در جهان اسلام

    عباس چگینی در این پژوهش «اهداف و ابعاد DDR آمریکا در جهان اسلام در طرح خاورمیانه‌ی بزرگ»، فرآیند یک‌پارچه‌سازی، بسیج‌سازی و مسلح‌سازی گروه‌های مقاومت در IMA، و غیرمسلح‌سازی، بسیج‌زدایی، و بازگرداندن مجدد به جامعه در DDR از سوی آمریکا همراه با امکان توفیق آن مورد بررسی قرار داده است.

    []