[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
 • ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

  طرح‌ریزی استراتژی ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران در افق 1414

  در پاسخ آکادمیک به این نیاز بود که ایده‌ی «مطالعه‌ی طرح‌ریزی استراتژی ملّی انرژی جمهوری اسلامی ایران» پرورده گردید و به عنوان یک بررسی اولیه و مقدماتی در روش‌شناسی طرح‌ریزی استراتژی ملّی انرژی نگارش یافت.

  []

 • ۱۳۸۹/۰۵/۰۵

  درآمدی بر طرح‌ریزی استراتژی ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران در افق 1414

  مجید صحراگرد، در این مطالعه، در صدد بومی سازی تصمیم‌سازی استراتژیک در حوزه‌ی انرژی، در میان متخصصان انرژی است، زیرا در واقع دیگر نمی‌توان منتظر متخصصان و اهل فن در علوم انسانی برای سیاست‌گذاری در حوزه‌ی انرژی بود و بایستی این تخصص در مطالعات میان رشته‌ای، در بین دانشمندان بخش‌های مختلف انرژی، بومی و نهادینه شود.

  []