ابعاد پروژه‌ DDR آمریکا در جهان اسلام

روایت تنازع غرب با جهان اسلام به حمایت از اسرائیل، در حمله به کشورهای اسلامی و اشغال آن‌ها محدود نمی‌شود. غرب و بویژه آمریکا از همهٔ توانایی‌ها، امکانات و شیوه‌ها در اسلام‌ستیزی بهره‌برداری می‌کنند.
اما همیشه، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی در جهان اسلام وجود دارند، که در برابر آن‌ها مقاومت می‌کنند. در حالی‌که گروه‌ها و سازمان‌های دیگری به اشکال مختلف بهانهٔ حضور آن‌ها را آماده می‌کنند.
DDR گروه‌های مقاومت اسلامی، و خلع سلاح دولت‌های مقاوم از جمله طرح‌های مطرح گردیده و پیگیری شدهٔ آمریکا در طرح خاورمیانهٔ بزرگ است، که مقاومت‌زدایی را در سه فاز کلی دنبال می‌کند.
چگینی در این پژوهش «اهداف و ابعاد DDR آمریکا در جهان اسلام در طرح خاورمیانهٔ بزرگ»، فرآیند یک‌پارچه‌سازی، بسیج‌سازی و مسلح‌سازی گروه‌های مقاومت در IMA، و غیرمسلح‌سازی، بسیج‌زدایی، و بازگرداندن مجدد به جامعه در DDR از سوی آمریکا همراه با امکان توفیق آن مورد بررسی قرار داده است.
این تحقیق در 4 فصل تنظیم گردیده است. کلیت تحقیق و مفاهیم مورد استفاده و بینادین تحقیق در فصل ترمینولوژی، روش IMA گروه‌های مقاومت و DDR آن‌ها در طرح خاورمیانه بزرگ در فصل متدولوژی، فراگیرسازی و عملیاتی نمودن IMA گروه‌های مقاومت و DDR آن‌ها در موضوع تحقیق در فصل اپیدمیولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم به نتیجه‌گیری تحقیق و آزمون فرضیات اختصاص دارد.

در مقدمه این تحقیق آمده است، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در دوران جنگ سرد و در فضایی خارج از جهان دو قطبی سوسیالیسم شرق و لیبرالیسم کاپیتالیسم غرب، بیداری مسلمانان جهان، به ویژه منطقهٔ خاورمیانه (قلب جهان اسلام) را در پی داشت. نهضت بیداری اسلامی به صورت عمومی نگرش مردم مسلمان را به مسائل جهانی تغییر داد و این امر موجب شکل‌گیری و فعالیت جنبش‌های اجتماعی با ماهیت اسلامی گردید. جنبش‌های اجتماعی در کشورها و مناطق درگیر با اشغالگران خارجی با ماهیت اسلامی به صورت جنبش‌های مقاومتی در آمدند که با استفاده از موازین و عقاید اسلامی به مبارزه پرداختند.
جنبش‌های مقاومت اسلامی، در راستای استقلال و آزادی مردم مسلمان منطقه با استبداد داخلی از یک سو و استکبار خارجی از سوی دیگر مبارزه می‌نمایند.
مشخصهٔ عمومی این جنبش‌ها عبارت‌اند از:
توانمندی اسلام در ساماندهی جوامع؛ اسلام به عنوان الگویی کامل، پاسخگو به نیازهای روز، مسائل و معضلات جوامع و بهترین شیوه برای زندگی معرفی می‌گردد.
غرب‌ستیزی؛ مشخصه‌ای که در تماس‌های صورت گرفته با غرب، در سه قرن گذشته استکبار را عینیت بخشیده است.
اسلام عامل حرکت جوامع؛ حیات اجتماعی در جوامع اسلامی، متأثر از اسلام بوده و اسلام به عنوان قلب تپندهٔ جامعه است.
اسلام مؤثرترین عنصر در بسیج توده‌ها، انسجام بخش و هم‌سو ساز حرکت‌های اجتماعی است.
جنبش‌های مقاومت اسلامی در جذب توده‌ها موفق بودند. این امر مشکلاتی را برای جریان استبداد داخلی و استکبار خارجی در پی داشته است. دولت‌های وابسته به غرب و کشورهای غربی، جنبش‌های مقاومت اسلامی را عاملی بازدارنده در برابر سلطه‌گریشان می‌دانند. به همین جهت مقاومت‌زدایی به عنوان استراتژی اصلی آن‌ها در مواجهه با جبنش‌های مقاومت دنبال می‌شود.
گسترش حضور نیروهای اشغالگر غرب در جهان اسلام (حضور آمریکا و انگلیس و … در عراق و ناتو در افغانستان) و تداوم اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها و تداوم تجاوزات آن رژیم به لبنان موجب تقویت روحیهٔ مبارزاتی جنبش‌های مقاومت گردیده است.

پیروزی جنبش مقاومت اسلامی لبنان در اخراج اشغالگران صهیونیستی از لبنان در سال 2000 و شکست اسرائیل در جنگ 34 روزهٔ تابستان 1385 (حرب تموز)، پیروزی جنبش حماس در مواجهه با اشغالگران صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی و حضور جدی گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق و افغانستان، غرب را به سویی سوق داده است که خلع سلاح، بسیج‌زدایی و بازگرداندن مجدد دنبال نماید. شورای امنیت به عنوان بازوی DDR نیروهای جنبش‌های مقاومت به جامعه را با روش بین‌المللی غرب قطعنامه‌های 1559 و 1738 و … شورای امنیت را در راستای از بین بردن مقاومت در جهان اسلام صادر کرد.
روش DDR به عنوان پروژه‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، منطقهٔ جهان اسلام را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا شناخت و بررسی آن ضرورتی انکارناپذیر است. تلاش داریم تا در این تحقیق به بررسی آن بپردازیم.

متن کامل تحقیق، در ذیل این مطلب، قابل دریافت است.

ابعاد پروژه‌ی DDR آمریکا در جهان اسلام

ثبت شده در سايت اندیشکده‌ی یقین طي شماره 115 و در روز سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸
۱۴۰۳ © انديشکده‌ي يقين (مرکز بررسی‌های دکترینال)