ترندگذاری برنامه ششم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (ویراست اسفندماه 1393)

ترندگذاری برنامه‌ی ششم پیشرفت

1394-1399

در افق طرح‌ریزی استراتژیک 1414

 

ششمین برنامه‌ی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقطع پنج‌ساله‌ی 1399-1394 را در برمی‌گیرد. برنامه‌ی ششم پیشرفت، وارث پیامدهای مثبت و منفی پنج برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی قبلی در یک دوره‌ی 25 ساله است؛ هم‌چنین برنامه‌ی ششم، عمیقاً متأثر از وقایع و تحولات جهانی، منطقه‌ای و ملّی است که رخ‌داده یا در حال وقوع است. ازاین‌رو، ترندهای برنامه‌ی ششم، لزوماً باید مبتنی بر پیامدهای برنامه‌های پیشین و تحولات جهانی، منطقه‌ای و ملی گذاشته شوند. محورهای کلی ترندگذاری برنامه‌ی ششم، به‌اجمال در پی این مقدمه آمده است:

Download “برنامه ششم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران” Trend6%5B1394-1399%5D-esfand93-V2.0.pdf – 27706 بار دانلود شده است – 20 MB

ثبت شده در سايت اندیشکده‌ی یقین طي شماره 411 و در روز جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
۱۳۹۷ © انديشکده‌ي يقين (مرکز بررسی‌های دکترینال)